پرواک در یک نگاه

نام پرواک برگرفته از مفاهیم: پرورش، رشد  و آموزش کودک است و دو مفهوم کلیدی خلاقیت و بازی در پرواک مستتر هستند. به بیان دیگر پرواک یعنی: پرورش خلاقیت و آموزش کودک با روش بازی یعنی بازی‌هایی هدف‌دار و ٱموزشی. پرواک گروهی کوچک و مستقل است و هدفش پرورش خلاقیت و آموزش‌ مهارت های زندگی به کودکان است و آرمانش داشتن سهمی هر چند کوچک در بالا بردن کیفیت زندگی نسل آینده است. سرمایه‌ی پرواک عشق به کودکان، امید به آینده و همیاری صمیمانه‌ی همکاران و مخاطبانش است.