آثار فن آوری های نوین ارتباطی بر نوجوانان

Internet-4

نوجوانان معمولا از فناوری اطالعات و ارتباطات به منزلة ابزار مکمل استفاده می کنند. آن دسته پیوندهای اجتماعی که صرفاً در اینترنت برقرار باشند، احتمالا قدرت و عمق کمتری دارند.
پیوندهایی که تنها در اینترنت در دسترس اند پیوندهای »بیرونی« شبکه های اجتماعی فعلی افراد می نامند. نوجوانانی که از اینترنت برای شکل دهی شبکه های بزرگتر استفاده میکنند این کار رابه قیمت پیوندهای ضعیفتر انجام میدهند. گرچه پیوندهای قوی منبع متداول حمایت اجتماعی و صمیمیت اند، سازوکاری برای کنترل اجتماعی نیز محسوب میشوند و فرد را درمعرض فشار گروه همتایان قرارمیدهند. این امر به ویژه در مورد پیوندهای انتقالی صادق است که پایه های شبکه های اجتماعی نوجوانان را تشکیل میدهند. بنابراین، بسیاری از نوجوانان به منظور حفظ رضایت مندیشان پیوندهای غیراضافی انتخاب می کنند که در آنها دوستان آنالین وآفالینشان با هم مرتبط نیستند. از منظر تحلیل شبکه، داشتن پیوندهای غیراضافی بر»خودمختاری ساختاری« فرد میافزاید و موجب کاهش آن دسته از محدودیتهای اجتماعی وکنترل اجتماعی میشوند که همسالان و همتایان اعمال میکنند… ادامه مطلب را از فایل pdfاثار فن آوری های نوین بر شبکه های اجتماعی با تاکید بر نوجوانان بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *