آثار فن آوری های نوین ارتباطی بر نوجوانان

Internet-4

نوجوانان معمولا از فناوری اطالعات و ارتباطات به منزلة ابزار مکمل استفاده می کنند. آن دسته پیوندهای اجتماعی که صرفاً در اینترنت برقرار باشند، احتمالا قدرت و عمق کمتری دارند.
پیوندهایی که تنها در اینترنت در دسترس اند پیوندهای »بیرونی« شبکه های اجتماعی فعلی افراد می نامند. نوجوانانی که از اینترنت برای شکل دهی شبکه های بزرگتر استفاده میکنند این کار رابه قیمت پیوندهای ضعیفتر انجام میدهند. گرچه پیوندهای قوی منبع متداول حمایت اجتماعی و صمیمیت اند، سازوکاری برای کنترل اجتماعی نیز محسوب میشوند و فرد را درمعرض فشار گروه همتایان قرارمیدهند. این امر به ویژه در مورد پیوندهای انتقالی صادق است که پایه های شبکه های اجتماعی نوجوانان را تشکیل میدهند. بنابراین، بسیاری از نوجوانان به منظور حفظ رضایت مندیشان پیوندهای غیراضافی انتخاب می کنند که در آنها دوستان آنالین وآفالینشان با هم مرتبط نیستند. از منظر تحلیل شبکه، داشتن پیوندهای غیراضافی بر»خودمختاری ساختاری« فرد میافزاید و موجب کاهش آن دسته از محدودیتهای اجتماعی وکنترل اجتماعی میشوند که همسالان و همتایان اعمال میکنند… ادامه مطلب را از فایل pdfاثار فن آوری های نوین بر شبکه های اجتماعی با تاکید بر نوجوانان بخوانید

اهميت فرهنگي بازي و اسباب بازي

1768__mg_4661

اهميت فرهنگي بازي و اسباب بازي

اگر به تعبيري فرهنگ را مجموعه اي از ارزش هاي مادي و معنوي يک جامعه تلقي نماييم و در بخش فرهنگهاي مادي علاوه بر معماري و سازه هاي مرتبط با آن به سازه هاي ساخت بشر نظير ابزارها , وسايل و لوازم با کاربردهاي مختلف توجه کنيم , به درستي مي توان استنباط کرد که اسباب بازي به عنوان فرهنگي ترين ابزار موجود در دنياي کودکان و به عنوان لازم ترين ابزار آموزش و يادگيري به کار مي آيد در اين ميان بايد به تلاقي فرهنگ ها و ارتباطات سريع و رشد روزافزون کمي و کيفي ابزارها ( از جمله اسباب بازي ) در دنيا توجه داشت و همزمان بايد انديشيد که با توجه به فنآوري ارتباطات و گسترش و فراگيري ابزارها و بازيهاي رايانه اي و وارداتي علاوه بر استفاده صحيح و به موقع از تمام امکانات فوق , براي حفظ فرهنگ و سوابق فرهنگي خويش چه بايد کرد؟

در همين راستا مقاله زير را که خلاصه اي است از مقاله اهميت فرهنگي اسباب بازي و بازي ها از شماره نهم فصل نامه پل فيروزه* به نظر خوانندگان مي رسانيم .

همه دوست دارند بازي کنند . ما دوست داريم توانمندي و مهارت هايمان را آزمايش کنيم . ديگران را وسوسه مي کنيم تا با ما بازي کنند و چيزهايي براي بازي اختراع مي کنيم . نوزاد با انگشتان دست و پايش بازي مي کند و بزرگترها را وادار مي کند با او بخندند و در بازي او شرکت کنند . کودکان از غلتيدن با يکديگر لذت مي برند .

بازي با واژگان را هم دوست دارند , با خودشان حرف مي زنند با هم شوخي ميکنند, با کلمات هم قافيه , بازي مي کنند و براي خود رمز مي سازند . بزرگترها نيز به هنگام فراغت و يا کار بازي را دوست دارند , حتي براي اين کار پول مي دهند تا کسي با اين بازيها آنها را سرگرم کند . بازي کردن امريست انساني ما يادگرفته ايم که در جامعه خود بازي کنيم . بازي کردن هايمان , عقايد جديدمان و چيزهايي که با آنها بازي مي کنيم انعکاسي است از شرايط اقتصادي و اجتماعي , ارزشها و نگرشهاي فرهنگ خودمان. شايد اگر اسباب بازيها و بازيهاي گوناگون را ببينيم , پرسش هايي درباره اهميت بازي برايمان مطرح شود و بار ديگر درباره نحوه پرورش کودک خودانديشه کنيم.

 

aroosak-577x330
چه چيز را اسباب بازي تلقي کنيم ؟

از آنجائيکه کارخانه ها , ادارات و مدارس کار را کاملاً از تفريح , بزرگسالان را از کودکان , کودکان دبستاني را از نوزادان جدا مي کنند , بنابراين , بازيها و وسايل u1576 بازي ها نيز جدا مي شوند , به وسايل بازي کودکان , چه با ويژگي آموزشي و چه بدون آن , به ديده اسباب بازي نگاه مي کنند .

اما اسباب بازيها را با بازيهاي بزرگسالان ادغام نميکنند. اين به مفهوم آن است که بازيهاي روي تخته مانند ( نرد يا شطرنج ) که هر دو گروه ( کودکان و بزرگسالان ) با آن بازي مي کنند , به هنگام استفاده کودکان , اسباب بازي و به هنگام استفاده بزرگسالان سرگرمي ناميده مي شوند .

معمولاً اسباب بازي را منحصراًوسيله بازي کودک تلقي مي کنند, به علاوه مي توان آن را چيزي دانست که بزرگسالان براي بازي کودکان مي سازند . ( بين اشيايي که خود کودک براي بازي مي سازد و چيزهايي که ديگران به او مي دهند , اسباب بازيهاي توليد انبوه و يا اشياي تزئيني از جنس گل , چوب يا پارچه که توسط هنرمندانماهر ساخته مي شود , تفاوت وجود دارد . )

چه چيز را بازي تلقي مي کنيم ؟

download
بسياري از نويسندگان بازي هاي [ با قاعده ] را به واسطه قوانين آن از بازيهاي [ خود انگيخته ] جدا کرده اند . روي اين نکته توافق نظر وجود دارد که بازيهاي با قاعده داراي قواعد صريحي هستند , حال آنکه بازي خود انگيخته احتمالاً داراي ساختار شخصي تر يا خصوصي تري است . بازي انفرادي ممکن است ساختار خود را داشته باشد، اما لازم نيست که با توافق هايي محدود شود چون تخيلات و احساسات فردي داراي آزادي هاي بيشتري است .

در برخي بازيها از اسباب بازي استفاده مي شود , برخي بازيها به وسايل بازي نظير ژتون ,سنگ , تاس با تورفتگي ها و علامت هاي خاصي روي سطح آنها نياز دارند , اما برخي ديگر به چيزي غير از بازيکنان و عمل و يا حرف آنان نياز ندارند .

برخي بازيها داراي ساختاري مبتني بر ادا يا تقليد هستند, برخي ديگر بر اساس قواعداز پيش تعيين شده و با نتايجي که از روي شانس تعيين مي شود , عمل مي کنند و در بعضي بازيها در محدوده قواعد پذيرفته شده و يا در مقابله با عوامل طبيعي , در بين بازيکنان رقابتي بر سر مهارت هاي فکري و عملي صورت مي گيرد . در اينجا عمدتاً به بازيهاي خود انگيخته کودکان مي پردازيم با اين همه , گزارش هاي موجود درباره اين بازيها حاکي از پيوستگي آنها با بازيهاي بزرگسالان از يک سو و زندگي جامعه مورد نظر از سويي ديگر است .

به نظر مي رسد که تقليد زندگي بزرگسالان در بازيهاي کودکان امري همگاني است و از سنين بسيار پايين شروع مي شود , اگر نه در غالب جوامع کودکان در بازي , نقش پدر و مادر را ايفا مي کنند و براي اين کار از اسباب بازيهاي مفصلي مانند خانه , اثاثيه , ظروف آشپزي , بچه و اعضاي ديگر خانواده استفاده مي کنند و يا با هر جعبه , شيء , قوطي و چيزهاي ديگر دم دست بازي را سر هم مي کنند . ساختار بازي براساس الگو برداري از فعاليت هاي بزرگسالان است و در نتيجه محتوا و محدوده بازي در فرهنگ هاي مختلف متفاوت است . تفاوت هاي موجود در نقش جنسيت, عمل پرورش کودک , جايگاه و نقش عضو درخانواده و نقش وجايگاه مشاغل در بازيها بدان حد منعکس مي شود که اگر کودکي عمل تقليد را قطع کند, ديگران او را به (( خراب کردن بازي)) متهم مي کنند . با رشد کودکان , بازيهاي آنان از تقليد و همانند انگاري صرف دور مي شود. با حرکت از بازيهاي تقليدي به سوي بازيهايي که داراي محتواي انتزاعي تر اما قواعد مورد توفق هستند , به نمونه بازيهاي مختلفي مي رسيم که هم کودکان و هم بزرگسالان بازي مي کنند . در بازيهايي که عنصر شانس يا تصادف در آنها مطرح است , انداخت تاس و يا کشيدن تکه چوب يا کارت از يک بسته , يا کلاً يک عمل مبتني بر شانس براي تعيين حرکت ها در بازي لازم است . بازيهاي ديگر به جاي شانس به تدبير و منطق بستگي دارند . در توگو , بازي (( آتي . دادا )) را با دانه هايي روي خطوطي که در سطح شن کشيده شده , بازي مي کنند . اما همان قوانين بازي انگليسي (( دوز بازي )) را دارد , معمولاً با کاغذ و قلم بازي مي شود که مي توان با سنگ روي زمين هم بازي کرد در هر دو مورد دو رقيب به نوبت دانه و يا چيزي را به صورتي در جدول قرار مي دهند که با زودتر گذاشتن سه دانه يا نشانه در يک خط صاف و يا الگوي از پيش تعيين شده اي قبل از ديگري بازي را مي برند.(( تلاگا بروک )) بازي مشابهي است که در مالزي با سنگ روي شن بازي مي کنند بازيهاي پيچيده تري نظير (( شطرنج )) و (( چکرز )) را با مهره ها و صفحاتي از جنس هاي مختلف بازي مي کنند در مالزي (( هاريموکامينگ )) بازي نظير چکرز است که در آن مهره ها از روي هم در روي سطح يا دياگرام به روي زمين حرکت مي کنند تا يکديگر را بگيرند , حال آنکه (( سودوک آپيت )) بسيار شبيه شطرنج است . در توگو بازي به نام (( آدي )) وجود دارد که در آن از دانه هايي در يک جعبه چوبي از سيني سر پوشيده با دو رديف سوراخ براي دانه ها , استفاده مي شود . سوراخ ها را همچنين مي توان روي زمين ايجاد کرد . در (( بائوله )) بازي مشابهي به نام (( اوله )) ناميده مي شود ؛ در مالزي (( کنکاک )) خوانده مي شود .

شايد جالب ترين ويژگي اين گونه از بازي ها گستردگي بسيار آن , و نيز u1576 بازي بزرگسالان و کودکان بزرگتر و سهولتدرک آن در ميان فرهنگ هاي ديگر است . در برخي بازيهاي ديگر گروه هاي رقيب تلاش مي کنند محل , شخص يا چيزي را در بازي به دست آورند . ساختارهاي بازيها کم و بيش قابل تغيير است و مهم آن است که روي برخي قوانين بازي از پيش توافق شود.

اسباب بازيها , بازيها و ميراث فرهنگي

2822_dolls_day_(11)

 

با اعتقاد به اهميت فرهنگي اسباب بازيها و بازيها , آنها را از طريق قواعد و معاني به چارچوب وسيع تر آداب و اعتقادات يک جامعه پيوند مي دهيم و نيزبه همين طريق مشخص مي شود که مردم چگونه براي اشياءو فعاليتهاي مختلف اهميت قائل ميشوند. غالباً اين مباحث ما را به انديشه و تأمل درباره اشياء و مراسم مهم در حيات مذهبي و اجتماعي و نيز نحوه انتقال و تحول معاني آنها از نسلي به نسلي ديگر وا مي دارد. در تمام جوامع نمادها و آيين هاي مذهبي حاکي از هراس و اميدهاي عميق, و ابزارهاي تعديل و تسکين آنها هستند . ممکن است اين معاني فراگير باشند و از جنبه هاي مشخص مذهبي به تمام جوانب حيات يک جامعه سرايت کنند بازي لي لي کودکان انگليسي که در آن از روي خط هاي سنگفرش مي پرند و پايشان را فقط روي سنگ ها مي گذارند , خود نمونه ساده اي است . گذاشتن پا روي خطوط بين سنگ ها , به جاي سطح صاف سنگ , خود نوعي استقبال از خطر است مگر آنکه فقط به منظور بازي باشد . بازيهايي از اين دست در سرتاسر دنيا رايج است , اما در هر فرهنگي گفته هايي که همراه با بازي بيان مي شود , حاکي از امن يا ناامن بودن کارها و مجاز و ممنوع بودن آنها است . کودکان از طريق اين گفته ها با ارزش ها و بيم هاي بزرگتران خود , گاه تا چندين نسل آشنا مي شوند .

معاني بسياري ديگر از بازيها را مي توان در اشياء و فعاليت ها جست و جو کرد . درون مايه باروري بسيار مهم است و به روش هايي مطرح شده که در بازي کودک نيز نفوذ کرده است . همان گونه که اسباب بازيها ممکن است به معاني متفاوتي مرتبط شوند . توپ , سبد و کوزه اشيائي هستند جهاني , و همين طور اشيائي نظير فرفره , سوت , طبل , ماسک , عروسک , سنگ يا دانه و ژتون . گزارش هاي مختلفي که مردم از مطالعات خود درباره اسباب بازيها و بازيها ارائه آردهاند، موءيد همين نکته است. نکته جالب توجه , کاربردهاي متفاوت شي مشترک در فرهنگ هاي متفاوت است . به عنوان مثال , در کشور پرتقال , سوت اسباب بازي است که بسياري از آنها را به شکل خروس که يک نماد ملي است , مي رساند . اين نماد به شکل هاي مختلف رنگي در اعياد و کارناوال u1607 ها به نمايش در مي آيد و تاريخ آن , برگرفته از بارسلوز به چندين قرن پيش بر مي گردد . سوت هاي کودکان به طور سنتي از چوب ساخته مي شود و ساختن و نواختن آن به اندک مهارتي نياز دارد اما در ايتاليا از سوت , بزرگسالان و آن هم در نواحي روستايي براي جلب پرندگان و شکار آنان استفاده مي کنند در مالي , پسرهايي که نقش داور و پليس را بازي مي کنند , از چوب سوت مي سازند .

استفاده از اشياء لزوماً به کودکان محدود نمي شود . بزگترها نيز از اين کار لذت مي برند . گاه کودکان به اسباب بازيهايشان و در حقيقت به هر شيئي که با آن سرو کار دارند ،اهميت فرهنگي مي دهند و به اين ترتيب تجاربشان به نگرش ها , ارزش ها و اعتقادات در حال شکل گيري کمک مي کند . مي گويند اسباب بازي خطوط شکل گيري ( نگرش ها , ارزش ها و اعتقادات ) را تعيين نمي کند اما امر شکل گيري را ممکن ميسازد .

با اين همه بزرگسالان تلاش هاي آگاهانه اي براي تحت تأثير قرار دادن پرورش کودکان خود صورت مي دهند اين امر هم در مورد والدين و هم معلمان صدق مي کند و انتخاب هاي آنها نوع و حفظ اسباب بازيها و نيز تجارب کودکان تحت مراقبتشان را تحت تأثير قرار مي دهد . شيوه هاي پرورش کودک پيوند مهمي بين فرهنگ و شخصيت است . اما اين پيوند ساده نيست . شيوه پرورش خاص و مشخصي لزوماً به خصلتهاي معيني در بزرگسالي منتهي نمي شوند و شخصيتهاي مشابه بزرگسال الزاماً داراي دوران کودکي مشابهي نيستند شيوه هاي پرورش بيشتر بستگي به ماهيت و مفهوم شرايطي دارد که تحت آنها اين شيوه ها شکل مي گيرند اما اين شرايط در طول زمان تغيير مي کند .

جاي هيچ شگفتي نيست که در مورد والدين باملاحظه، روش هاي پرورش فرزندانشان بيشتر تحت تأثير اعتقادات , ارزش ها و نهادهاي جامعه شان است. زيرا در چنين شرايطي معمولاً مي توانند اعمال خود را توجيه کنند. ما همه تا حدود بسياري از غنا و تنوع فرهنگهاي دنيا غافل هستيم و همه مايليم باور کنيم که اعتقادات و نهادهاي ما تنها شيوه هاي ممکن منطقي هستند اما طبيعت انسان غني تر و متنوع تر از چنين ديدگاه هاي ساده اي است و الگوهاي فرهنگي نه منزوي هستند و نه ايستا. تفاوت هاي مربوط به روش هاي پرورش کودک و آموزش او نشان مي دهند که احتمال رشد تضاد و حتي از دست دادن يک ويژگي از طريق تأثير يک فرهنگ بر فرهنگي ديگر فراهم مي شود. اسباب بازي و تجهيزات ممکن است در ميان فرهنگ هاي مختلف يکسان باشند اما کودکان بر اساس تأثيراتي که از محيط مي گيرند به اين اشياء معاني u1605 مختلفي مي بخشند و به روش هاي مختلفي از آنان استفاده مي کنند. همچنين اعتقاد برآن است که بقاي اسباب بازيها نيز فرايندي گزينشي است. برخي اسباب بازيها در طول زمان محو شده اند و برخي ديگر باقي مانده اند، زيرا بعضي نيازها را برآورده مي سازند.

تحول ارزشها و حفظ فرهنگ

 

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-08-02 08:17:21Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

هنگامي که توسعه شهر و شهرک ها , صنايع جديد و تجارت جهاني , فرهنگي را متأثر مي سازد لزوم انعطاف پذيري و انطباق ضروري مي شود.در جوامع بسياري کودکان در جشن هاي سنتي شرکت مي کنند , رقص هاي سنتي را مي بينند و فرا مي گيرند , موسيقي سنتي مي شنوند و نواختن ابزارهاي موسيقي سنتي را مي بينند و فرا مي گيرند . ممکن است بازي ها , رقص ها و جشن ها ويژگي هاي يک فرهنگ را بيشتر از اسباب بازيهاي توليد انبوه که سريعاً از يک گوشه به گوشه ديگر دنيا منتقل مي شوند حفظ کنند. به گفته يکي از شرکت کنندگان نمايشگاه يونسکو:

(( بازي هم در ميان کودکان و هم در ميان بزرگسالان آنچه را که در فرهنگ مي گذرد , نشان مي دهد , فرهنگ را حفظ مي کند و آن را از فرهنگ هاي ديگر مجزا مي کند . اينک آنچه از سوابق فرهنگي و فرهنگ مردم حفظ مي شود توانايي کاربرد اشياء و استفاده از اشياي مختلف است. ساختن اشياء جديد و نه پس رفتن , بلکه پيش رفتن وجود فرهنگ براي شيوه هاي معيني از زندگي ضروري است اگر آن نحوه زندگي متحول شود , فرهنگ نيز متحول مي شود و صرف نظر از يافتن آگاهي درباره گذشته مان , حفظ چيزي که هيچ کاربردي ندارد بي معني است. اگر چيزي اينک زنده نيست پس کاربرد ندارد،زيرا فرهنگ مردم تکامل مي يابد مردم خواه بدوي و خواه پيشرفته آنچه را که براي نيازهاي خود مفيد تشخيص مي دهند از محيط بر مي گزينند. در نتيجه اگر چيزي محو مي شود اين به آن مفهوم است که کاربردي و مفيد نبوده و يا آنکه تحت تأثير عوامل خارجي نابود شده است. پس لازم است به گذشته برگرديم تا ببينيم چه چيزي و چرا منهدم شده و بار ديگر از آن استفاده کنيم اما در صورتي که مرگ آن طبيعي بود پس براي ضروريات جديد جامعه مفيد نيست.

– ماخذ:فصلنامه پيك بازي

گوش دادن آینه مانند

za4-1263

شاید این سوال برایتان پیش بیاید که ارتباط کلامی چه ربطی به جنسیت دارد ؟ در پاسخ باید گفت که خیلی هم ربط دارد وقتی کودکان می آموزند که نیازها ،نگرانی ها و احساسات خود را به زبان بیاورند ،شخصیت و جنسیت خود را شکل پرورش می دهند و در ارتباط با دیگران احساس امنیت می کنند .

خردسالان با پیام های غیر کلامی با ما ارتباط برقرار می کنند و به نیازهای خود پاسخ می گویند ،اما بچه های بزررگ تر ،خواسته های خود را به صورتی واضح تر و با کلام خود منتقل می کنند . به دنبال فراگیری خواندن و نوشتن در سال های ابتدایی دبستان به توانایی های ارتباطی کودکان افزوده می شود . در سنین ده – دوازده سالگی نیز باید جنبه دیگری از ارتباط یعنی هنر گوش دادن را با تلاش و کوشش خود تمرین کنند .

با وجود اینکه اکثریت بزرگسالان مهارت های اساسی خواندن ،نوشتن و صحبت کردن رافرا گرفته اند ،تعداد اندکی از آنها توانایی گوش دادن را از خود نشان می دهند . هنگام تربیت فرزند ،این نقص برای ما بزرگسالان ،عیبی اساسی به حساب می آید . اگر گیرنده صوتی والدین از کار افتاده باشد ،خطوط ارتباطی در نهایت بسته می شود ،اما اگر والدین بیاموزند که به کودکان خدود گوش بدهند ،شاید آنها نیز وقتی بزرگتر شدند به سخن دیگران گوش بدهند

گوش دادن آینه مانند  یک تکنیک اثر گذار 

گوش دادن آینه مانند وقتی است که ارتباط کلامی را بین دو نفر ممکن می سازد . گوش دادن مانند آینه زمانی است که برای گوش کردن به سخنان کسی وقت بگذاریم و حرف های او را به دقت و بدون پیش فرض های ذهنی خود می شنویم . برای اینکه مانند آینه گوش کنیم باید حاضر باشیم به گوینده راه حل ارائه ندهیم . والدین باید همدلانه گوش کرده ،کلام فرزند خود را با بیانی دیگر تکرار کنند یا احساس او را نام گذاری کنند . آنها از این طریق خواهند توانست معنی کلام فرزند خود را به گونه ای روشن ودرک کنند ودر عین حال به او بفهمانند که منظورش را واقعا فهمیده اند . البته برای اینکه مانند آینه گوش کنید به وقت تلاش و بیشتر از همه تمرین نیاز دارید .در بیشتر اوقات ،وقتی والدین به فرزندان خود گوش می کنند ،به سرعت جواب می دهند ،راه حل ارائه می دهند ،تحلیل می کنند یا آنها را مورد شماتت قرار می دهند . پیامی که این رفتار به کودکان می دهد این است که بچه ها قادر نیستند از پس مشکلات خودشان بر بیایند . بچه ها برای حفاظت از خود بین خود و والدین شان یک دیوار روانی می کشند و مانع از برقراری ارتباط کلامی می شوند

233807_933

راهکاری برای گوش دادن آینه مانند

وقتی فرصت کافی دارید تمرین کنید . هنگام صبح که همه برای انجام دادن کارهای خود عجله دارند فرصت خوبی نیست .

برای ابراز محبت و نشان دادن پذیرش خود در چشم فرزندانتان نگاه کنید.

پیام فرزند خود را به بیانی دیگر تکرار کنید

اگر چیزی به درستی نفهمیده بودید ،آن را روشن کنید .

نقطه نظر فرزند خود را تایید کنید

در صورت لزوم نظر شخصی خود را بیان کنید .

نظر خود زمانی ارائه دهید که فرزندتان می خواهد.

برای گوش دادن آینه مانند ،چه کارهایی نباید کرد

کلام فرزندتان را قطع نکنید .

از تحلیل کردن ،پیشنهاد دادن و بیان نکته های اخلاقی بپرهیزید.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا برای اینکه فقط درظاهر نشان بدهید که به او توجه دارید ،از فرزندتان سوال نکنید .

با طنز و کنایه نگرانی های فرزند خود را کوچک جلوه ندهید .

629466_Plde5qZA

منبع: کلیدهای آموزش و مراقبت از سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان ،نوشته کریستال دفریتاس ،مترجم سارا رئیسی

اشتباهاتی که در حق فرزندانمان مرتکب می‌شویم

 

گاهی پدر و مادرها با شیوه‌های تربیتی اشتباه باعث شرایطی می‌شوند که بعدها از نحوه رفتار با بچه‌هایشان پشیمان می‌شوند ولی ممکن است کار از کار گذشته باشد. اما معمولا ما در حق بچه‌هایمان چه اشتباه‌هایی مرتکب می‌شویم؟

 

مهارت زندگی والدین

از بچه‌ها بت می‌سازیم

این روزها در بسیاری از خانواده‌ها بچه‌ها در مرکز توجه‌اند. بچه‌ها از چنین شرایطی کیف می‌کنند و البته خود پدر و مادرها هم لذت می‌برند چون برای آنها هیچ چیز زیباتر از لحظات شادی بچه‌هایشان نیست. باید حواس‌مان باشد که باید بچه‌ها را دوست داشت نباید آنها را پرستش کرد. وقتی ما طوری با آنها برخورد می‌کنیم که انگار مرکز جهان‌اند از آنها یک بت تو خالی می‌سازیم. و البته وقتی آنها بزرگ‌تر شدند در جامعه کسی مثل ما با آنها برخورد نمی‌کند و همین می‌تواند شروع دردسر و افسردگی باشد.

 

واقعیت را درباره‌ی بچه‌ها نمی‌پذیریم

خیلی از کسانی که با بچه‌ها کار می‌کنند می‌گویند این روزها پدر و مادرها دوست ندارند هیچ حرف منفی‌ای درباره فرزندشان بشنوند. واقعیت تلخ است اما اگر با چشم باز به این واقعیت‌ها نگاه کنیم و حقایق را بشنویم حتما به نفع خودمان و بچه‌هایمان خواهد بود. ما قبل از اینکه اوضاع از کنترل خارج شود می‌توانیم قطار را به ریل برگردانیم. هیچ چیز سخت‌تر از حل مسئله با بچه‌ای که به مشکل دچار شده و پدر و مادری که عصبانی هستند نیست.

 

فراموش می‌کنیم که پدر و مادر هستیم نه بیشتر نه کمتر

یکی از دردسرها وقتی شروع می‌شود که پدر و مادرها می‌خواهند «پدر و مادر» نباشند و نقش جذاب‌تری داشته باشند. به عنوان والدین بچه‌ها ما دوست داریم که آنها هم ما را دوست داشته باشند. اگر بخواهیم به مقررات جدی خانواده پایبند باشیم آنها غر می‌زنند و آرزو می‌کنند کاش بچه خانواده دیگری بودند. نباید از وظایف و مسئولیت‌هایی که لازمه وظیفه پدر و مادری است به خاطر خوشحالی بچه‌ها کوتاه بیاییم.

 

اجازه نمی‌دهیم بچگی کنند

اگر بچه‌هایمان نقاشی قشنگی بکشند ما در رویاهایمان آنها را پیکاسو می‌بینیم. اگر آهنگ قشنگی بخوانند از همین الان آنها را در حال هنرنمایی روی صحنه‌ها می‌بینیم. همین رویاها باعث می‌شود گاهی بچه‌ها را وادار کنیم وارد راهی بشوند که لزوما برای آن ساخته نشده‌اند.

بچه‌ها را مجبور نکنیم کلاس ویلونی بروند که دوست ندارند و به زودی آن را کنار می‌گذارند و تا ابد از صدای ویلون متنفر می‌شوند. تا وقتی این موجودات کوچولو مشغول بازی با اسباب‌بازی‌ها و خواند قصه‌های کودکانه‌شان هستند بگذاریم به همین زندگی طبیعی‌شان ادامه بدهند و تلاش نکنیم از همان کودکی یک هنرمند بزرگ در وجودشان بتراشیم.

 

فقط خوب حرف نزنیم خوب رفتار کنیم

مهم نیست ما در سخنرانی‌هایمان برای بچه‌های کوچولو چقدر حرف‌های مهم بزنیم و تعبیرهای زیبا به کار ببریم، آنها از روی رفتار ما یاد می‌گیرند چه طور عمل کنند. اگر یک روز که در محل کار به مشکلی برخوردیم به خانه بیاییم و به زمین و زمان بد و بیراه بگوییم و افسرده بشویم این درست چیزی است که بچه‌ها از ما یاد می‌گیرند. آنها هم وقتی در زندگی به مشکلی برخوردند همین کار را می‌کنند.

هر چقدر می‌خواهید برای بچه‌ها در مورد زشتی دروغ گفتن سخنرانی کنید. به جای آن وقتی برای نرفتن به مهمانی تلفن می‌کنید و دروغ می‌گویید که حال‌تان خوش نیست، بچه همین رفتار را می‌بیند و یاد می‌گیرد. خوب حرف نزنیم، خوب عمل کنیم.

 

برگرفته از وبسایت pelak5.org

خلاقیت فرزندان چطور شکل میگیره؟توسط خانواده یا مدارس و مربی؟

 

 

بدون شک یکی از بزرگ ترين دغدغه هاي بسياري والدين در زمانه کنوني، تربيت فرزنداني خلاق و باهوش است؛ فرزنداني که هوش سرشاري داشته باشند و بتوانند مدارج عالي تحصيلي را به بهترين شکل ممکن طي کنند. با وجود تغييرات چشمگير در دروس فعلي مدارس و فراهم بودن امکانات آموزشي و در دسترس بودن انواع فناوري ها براي افزايش هوش و خلاقيت کودکان، هنوز والدين نمي دانند چگونه مي توانند فرزندي خلاق تربيت کنند. نمي دانند که خلاقيت را باید از مدرسه شروع کرد یا  خانه ؟ و آموزش و پرورش چه نقشی در پرورش خلاقیت بچه ها دارد . هرچند پاسخ به اين سوالات در يک مطلب نمي گنجد، اما درباره پرورش تفکر خلاق در کودک که اصلي ترين گام در پرورش خلاقيت است، پاي صحبت هاي آقای دکتر مظاهری  دبیر انجمن روانپزشکان ایران نشستيم.

در این فایل صوتی بیست دقیقه ای دکتر مظاهری، دبیر انجمن روانپزشکان ایران درباره مبحث هوش و خلاقیت صحبت می کنند.

مباحث مطرح شده در فایل صوتی به ترتیب:

نقش مدرسه و  آموزش و پرورش در خلاقیت

خلاقیت را می توان پرورش داد؟ و چه تکینک هایی برای پرورش خلاقیت وجود دارند؟

ضریب هوشی و تست هوشی

سخنی با والدین کودکان تیز هوش

انتخاب رشته تحصیلی

منبع: سایت تبیان

گذراندن تعطيلات همراه با کودکان

سفر یکی از بهترین روش برای گذراندن اوقات فراغت و تعطیلات خصوصا

تا قبل از يک سالگي

اين دوره زمانى است که مى توانيد سفرهاى هوايى آرام و راحتى داشته باشيد. در طول يک سال اول، نوزاد تقريبا در هر محلى که باشد زياد مى خوابد، بنابراين مى توانيد با خيال آسوده سوار هواپيما شويد و به شهر يا کشورهاى ديگر سفر کنيد. يک مادر است در اين رابطه از تجربه خودش مى گويد که “در طول سفر هر زمانى که نوزاد خسته باشد، مى خوابد و هنگامى که از خواب بيدار مى شود با اطرافيان سرگرم مى شود.”

200509071-001

از يک تا سه سالگى

در اين زمان بيرون رفتن براى کودک جالب و جذاب است. دکتر گلدبرگ، روانشناس از دانشگاه پزشکى پنسيلوانيا در اين زمينه مى گويد:

“تقريبا در اين سن است که کودک شروع به تجربه کردن مى کند. او دوست دارد که کارى انجام دهد و يا به وسيله اى دست بزند.”

او پيشنهاد مى کند که در محيط اطراف کودک همواره بايد اشيايى براى دست زدن و لمس کردن باشند. پژوهشگران کودک مکان هايى مانند باغ وحش و يا موزه را براى رشد توانايى هاى کودک بسيار مفيد مى شمارند.

image_low_noresize
از چهار تا شش سالگى

از سن چهارتا شش سالگى، زمان رفتن به پارک هاى تفريحى، مکان هاى جديد و کسب تجربه هاى تازه است.

دکتر گلدبرگ در خصوص اين دوره مى گويد:

” در اين دوره نو بودن و تازگى براى کودک بسياراهميت پيدا مى کند.”

زمانى که کودک پيش دبستانى شما براى اولين بار بلند شدن هواپيما را مى بيند و يا براى اولين بار دست خود را به آب دريا مى زند، بسيار هيجان انگيز است و شما مى توانيد اين هيجان را در چهره او ببينيد. از اين زمان به بعد کودک قادر خواهد بود تا با فرهنگ هاى جديد و گوناگون آشنايى پيدا کند. پارک هاى تفريحى نيز مى توانند نقش مهمى در بالا بردن اين توانايى کودک ايفا نمايند.

520

از هفت تا نه سالگى

سعى کنيد علاقه هاى کودک خود را در اين سن بشناسيد. مسافرت هاى خانوادگى را براساس علاقه و سليقه آن ها ترتيب دهيد. بچه هايى که به علوم طبيعى علاقه دارند، بيشتر دوست دارند به موزه ها و يا مراکز علمى بروند و اگر به ورزش علاقه دارند مى توانيد آن ها را با خود به ورزشگاه ها ببريد. از آن ها در مورد فيلم ها، کتاب ها و برنامه هاى تلويزيونى مورد علاقه اشان سوال کنيد. در مورد مکان هايى که با هم مى رويد مقدارى از قبل مطالعه کنيد و سعى کنيد داستانى در مورد اتفاقات و آدم هايى که در آنجا بودند، براى کودک خود تعريف کنيد.

monterey-bay-aquarium-2

از ده تا دوازده سالگى

اين دوره زمان مسافرت هاى گروهى و گذراندن وقت با دوستان وهمچنين رفتن به پارک هاى ملى است.

دکتر گلدبرگ در اين مورد مى گويد:

“همراه بودن با دوستان نزديک کودک تان به تجربه اى که کودک در اين مدت بدست مى آورد معناى بيشترى مى دهد.”

سعى کنيد اين فعاليت را با خانواده هاى ديگرى که بچه هاى هم سن و سال و يا کمى بزرگتر از کودک شما دارند، انجام دهيد. در اين سن با کوک خود به پارک هاى ملى برويد زيرا بچه ها در اين سن از نظر فيزيکى آماده ى پياده روى هاى طولانى ، پريدن و بالا رفتن هستند حتى اگر شما اين توانايى را نداريد. در ده يا يازده سالگى آنها واقعا مکان هاى وسيع و بزرگ را دوست دارند زيرا مى توانند آزادانه و بدون محدوديت هايى از قبيل ترافيک و پارکينگ ها که در شهرها وجود دارد ، کارى را که دوست دارند انجام دهند.

1683627

 

برگرفته از سايتگلوبال برند تويز
نويسنده: لارا ساليوان
مترجم: ابراهيم مبارك آبادى

 

 

 

یک روش ساده برای علاقمند کردن بچه ها به مطالعه

با صداى بلند بخوانيد


(لوك ) كه تازه خواندن ياد گرفته بود، هنگام خواندن كتاب داستان خود، سر اين جمله گير كرد:

(آن را به من بده ، دادش به روباه .)

او همه كلمات را مى توانست بخواند اما معنى جمله را نمى فهميد. فكر مى كرد شايد جمله  طور دیگه ای نوشته ىشده است:

لوك هنوز علائم نقطه گذارى را خوب نمى فهميد و كلمات را تك تك و با لحن يكسان مى خواند و به همين دليل نمى توانست معنى اين جمله خاص را بفهمد.

لوك بعدها از پدرش خواست كه داستان را با صداى بلند بخواند. پدرش ‍ قصه را با لحن مناسب خواند تا به جمله اسرار آميز رسيد و سپس قصه را تمام كرد. لوك تك تك كلمات داستان را فهميد.

*****************

big_readbookskill 

درك مطلب بچه ها هنگام خواندن ، به طور طبيعى از توانايى آنها هنگام برقرارى ارتباط كلامى كمتر است .

بچه ها هنگامى كه مدرسه را شروع مى كنند صدها كلمه را مى فهمند اما فقط چند كلمه را مى توانند بخوانند يا بخش كنند.

اين اختلاف، زمانى از بين مى رود كه بچه ها در خواندن مهارت به دست بياورند و كلماتى را كه قبلا به صورت شفاهى استفاده مى كردند، به طور مرتب به صورت نوشتارى ببينند.

علاوه بر آن سطح توانايى بچه ها در خواندن ، از سطح علايق آنها نيز پايين تر است .

بچه هاى كلاس اول قادر به درك مطالبى بسيار پيچيده تر از (بابا آب داد) هستند. اما چون هنگام خواندن مهارت كافى براى درك مطلب نوشتارى پيچيده ندارند، دچار محدوديت مى شوند.

يكى از مهم ترين كارهايى كه مى توانيد در طول عمرتان براى بچه ها انجام بدهيد اين است كه با صداى بلند برايشان كتاب بخوانيد. اين كار را مى توانيد كمى بعد از تولد آنها شروع كنيد و تا پيش دبستانى و سال ها بعد نيز ادامه بدهيد. هنگامى كه با صداى بلند براى بچه ها كتاب مى خوانيد، فرصت خوبى پيدا مى كنيد كه نوشته ها را با هم تجربه كنيد.

با اين كار فرزندانتان به زبان توجّه مى كنند و مهارت هاى ضرورى درك مطلب آنها كه در مدرسه و در سال هاى بعد به آن نياز دارند، پرورش مى يابد.

download
براى موفقيت تحصيلى بچه ها، درك مطلب ، پرورش دايره ى لغات و قدرت تشخيص لغات آنها با ميزانى كه والدين با صداى بلند برايشان كتاب مى خوانند رابطه ى مستقيم دارد. مهم تر از آن اين كه وقتى با صداى بلند كتاب مى خوانند رابطه ى مستقيم دارد. مهم تر از آن اين كه وقتى با صداى بلند كتاب مى خوانيد به بچه ها مى فهمانيد كه براى كتاب ارزش و اهميت قائليد و كتاب خواندن بخش مهمى از تعاملات خانوادگى شما را تشكيل مى دهد.

چگونه با صداى بلند بخوانيد؟

با حالت و لحن مناسب بخوانيد.

براى هر يك از شخصيّت ها از يك صداى خاص استفاده كنيد. از علائم نقطه گذارى كمك بگيريد تا لحن خواندنتان را عوض كنيد يا براى افزايش ‍ تاءثير خواندنتان مكث كنيد.

با علاقه بخوانيد و با متن درگير شويد.

اگر به طرح داستان يا مشكلات شخصيت هاى آن علاقه مند شده ايد به زبان بياوريد تا فرزندانتان بدانند. اگر اتفاقات هيجان انگيز است با لحنى هيجان زده بخوانيد، اگر ترسناك است با لحنى بخوانيد كه نشان ترس ‍ است .

از سؤ ال هاى جديد و هوشمندانه استفاده كنيد.

قبل از اين كه ورق بزنيد، از بچه ها بپرسيد كه به نظرشان چه اتفاقى خواهد افتاد. از آنها بخواهيد نام شخصيت هايى را كه در تصاوير ديده مى شوند، بگويند. 

تماس چشمى برقرار كنيد.

شما بازيگر هستيد و فرزندتان تماشاچى . سرتان را بالا بياوريد و به حالت چهره فرزندتان توجه كنيد. همراه او بخنديد و براى اظهار نظر درباره روند داستان مكث كنيد.

اگر درباره مهارت يا صدايتان هنگام خواندن ، درباره توانايى تان براى انتخابِ كتاب يا ميزان وقتى كه مى توانيد براى اين كار بگذاريد نگرانى دارد، آن را برطرف كنيد. خواندن با صداى بلند مهم تر از اين است كه بتوانيد از آن چشم پوشى كنيد و هيچ وقت براى شروع اين كار دير نيست .

 

images

منبع: کتی ای زاهلر ، 50 روش ساده برای علاقمند کردن فرزند به مطالعه، مترجم سارا رئیسی


 

اگر کودک مدرسه ای شما موقع درس خواندن حواسش پرت می شود

کودکان و نوجوانان این روزها کارهای زیادی انجام می دهند، از جست وجو در اینترنت گرفته، تا بازی های کامپیوتری و… این حواس پرتی ها با توجه و تمرکز آنها در حال رقابت است.با این همه مسائلی که ممکن است باعث وقفه در کار شود کودکان به سختی می توانند بر آنچه در حال انجام آن هستند تمرکز کنند اما کمک به کودکان برای ایجاد نظم و استراتژی های تمرکز و مهارت های تمرکز در سنین پایین ضامن موفقیت آنها در دبیرستان، دانشگاه و حتی محل کار خواهد بود.

در اینجا برخی از راهنمایی های عملی و نکاتی که والدین برای تمرکز کودک شان می توانند استفاده کنند را بررسی می کنیم.

با او به توافق برسید

بهتر است کودک بداند بعد از آمدن از مدرسه چه کاری باید انجام دهد. اگر مایل است اول تلویزیون ببیند و بعد به تکالیف خود بپردازد، این را تعیین کنید و با هم به توافق برسید یا اینکه بهتر است بداند از او انتظار می رود بعد از یک چرت کوتاه شروع به انجام تکالیفش کند.

برای کودک تان توضیح دهید که شما مسئولیت های مهمی در خانه، محل کار و جامعه دارید اما تنها و مهم ترین مسئولیت فرزندتان در حال حاضر یادگیری و آموزش است.

هرچه زودتر انتظارات و برنامه منظم یادگیری و انجام تکالیف را مشخص کنید، راحت تر می توانید آن را تبدیل به یک روال معمول کنید.

یک تمرین خانوادگی انجام دهید به این ترتیب که اجازه دهید فرزندان بزرگ تر الگوی کوچک تر ها باشند و زمانی که آنها مشغول انجام تکالیف و مطالعه هستند بزرگ ترها هم به آنها کمک کنند و برنامه خود را در مورد آنها هم به کار گیرند.

kids-doing-homework

برای زمان مشق قانون بگذارید

هیچ چیز بیشتر از این تمرکز فرزندتان را به هم نخواهد زد که وقتی در حال انجام تکالیف است کودک همسایه در بزند و از او بخواهد برای بازی با او همراه شود در حالی که باید تکالیفش درست و مرتب انجام شود قبل از آنکه برای بازی به بیرون برود.

با تنظیم قوانینی مثل تعیین زمان مشخص برای انجام تکالیف، این پیام را برسانید که کار مدرسه بر هر چیزی ارجحیت دارد.

همچنین بفهمانید تا پایان انجام تکالیف و کنترل آن، تلویزیون یا تماس تلفنی، بازی های ویدئویی و… تعطیل است.

 

465424999145115241342857118352223111765

جایزه یادتان نرود

جایزه دادن به کودک اگر افراطی باشد می تواند تبدیل به باج شود اما حقیقت این است که انسان به تقویت مثبت، پاسخ می دهد.

اگر فکر می کنیدپاداش باعث ایجاد انگیزه در فرزندتان می شود از جایزه پولی یا غذایی خودداری کنید و در عوض پاداش را براساس گذران وقت با یکدیگر قرار دهید.

از فرزندتان بپرسید چه کارهایی دوست دارد با شما انجام دهد و یک هدف ماهانه برای آن تنظیم کنید.

یک جدول انجام تکالیف ایجاد کنید. برای هر تکلیفی که منظم انجام شده به فرزندتان یک ستاره بدهید. این ستاره ها می تواند بخشی از کاری باشد که آخر ماه قرار است انجام دهید؛ مثل خرید یک کتاب جدید یا به پارک رفتن، دوچرخه سواری یا سینما.

ra4-2211

 

تشویق و مثبت بودن

حتی با بهترین مقاصد و شرایط مطلوب مطالعه، نشاندن بچه ها و ایجاد تمرکز در آنها یک چالش بزرگ است، به خصوص اگر مشکلاتی مانند عدم توجه و تمرکز داشته باشند اما با تمرین، صبر، پشتکار و مثبت بودن ظرف یک ماه یک روال منظم می تواند شکل بگیرد.

یادتان باشد که از جملات مثبت و ستایش کلامی استفاده کنید.

تنبیه فقط کار را سخت تر می کند و آنها را از تلاش باز می دارد.

آنها را به خاطر کاری که انجام دادند تشویق کنید نه برای نتیجه کار.

مثلا بگویید: «حالا دیگه می تونی حروف را به اندازه مناسبش بنویسی، آفرین.» یا «خوشحال می شم می بینم تکلیفتو مرتب و تمیز می نویسی.»

موبایل بی موبایل

خودتان می دانید که پیامک و ای میل چقدر می تواند در از بین بــردن تمرکز موثر باشد. کودک تان باید بداند که در طول انجام تکالیف نمی تواند از گوشی اش استفاده کند. اگر سؤالی وجود داشت که شما قادر به پاسخگویی آن نبودید، می توانید اجازه دهید یک تلفن کوتاه با همکلاسی اش داشته باشد.

zaqosoko

ارتباط ایجاد کنید

با اولیای مدرسه درباره تکالیف خانه و نحوه ایجاد تمرکز در کودکان تعامل داشته باشید.

یک برگه تهیه کنید و جزئیاتی را که در خانه هنگام انجام تکالیف فرزندتان به نظرتان می رسد یادداشت کنید و اولیای مدرسه را هم در جریان قرار دهید.

همکاری با معلمان و مربیان مدرسه کودک تان برای گرفتن توصیه و حمایت مهم است. آنها ممکن است پیشنهادهایی را در نظر داشته باشند که شما متوجه آنها نباشید.

ایده های جدید را امتحان کنید، با آنها همکاری کنید تا با یکدیگر اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را تعریف کرده و انتظارات تان را مشخص کنید.

 

مدیریت حواس پرتی

احتمالا من و شما می توانیم برای مدتی در محلی که صدای تلویزیون یا ضبط می آید کمی مطالعه کنیم؛ اگر چه کار آسانی نیست، اما از کودک نمی توان انتظار داشت در جایی که دور و برش خوراکی، اسباب بازی، تلویزیون روشن یا هر وسیله مزاحم دیگری وجود دارد، تکالیفش را انجام دهد.

اگرچه از بین بردن حواس پرتی تقریبا غیرممکن است اما راه هایی برای مدیریت و کاهش تعداد مواردی که باعث ازبین رفتن تمرکز کودک می شود وجود دارد.

با این تکنیک شروع کنید که هنگام انجام تکالیف هیچ خبری از تلویزیون، تلفن و کامپیوتر نیست تا زمانی که تکالیف تمام شود.

سکوت مطلق لازم نیست زیرا محققان به این نتیجه رسیده اند که برخی موسیقی های کلاسیک و بدون کلام در افزایش تمرکز نقش دارند.

اگر فرزندتان به موسیقی علاقه دارد می توانید یکی از قطعات باخ، موتزارت یا بتهوون را برایش پخش کنید.

350x233x200506423-001,P281,P29.jpg.pagespeed.ic.QbgrSXAzQn

او روش خودش را دارد

کودکان نیاز دارند که ارزش مطالعه آنها دیده و درک شود اما به یاد داشته باشید افراد راه های مختلفی برای یادگیری و پردازش اطلاعات انجام می دهند.

باید روشی را که در مورد فرزندتان بهتر جواب می دهد، پیدا کنید.

برخی کودکان راه می روند و بلند بلند درس می خوانند.

برخی دیگر دراز می کشند ودرس می خوانند.

برخی هم به سکوت نیاز دارند.

شما باید درباره روش مطالعه فرزندتان انعطاف پذیر باشید.

توانایی تمرکز و حفظ عادات مطالعه خوب جزء مهارت های زندگی است که باعث موفقیت فرزندان در تمام جنبه های زندگی می شود.

images

جای مشخص برای مشق نوشتن

ایجاد یک محل تعیین شده در خانه برای مطالعه بسیار مهم است.

این مکان باید میز و جایی برای کتاب ها و دفترها داشته باشد.

تلاش کنید این مکان در جای کم تردد و ساکت خانه باشد تا کودک بتواند بر حواس پرتی اش غلبه کند.

این نقطه باید دارای تهویه مناسب و روشنایی کافی باشد.

اگر کودکان برای تکالیف مدرسه به کامپیو تر احتیاج داشتند، سعی کنید آن را در مکانی عمومی و نه در اتاق خواب قرار دهید زیرا شما باید بتوانید آنها را از اجرای بازی های کامپیوتری، چت کردن یا فرستادن ای میل و گردش در اینترنت برای سرگرمی در زمان انجام تکالیف منع کنید.

اگر شما بیش از یک فرزند دارید و آنها می توانند با هم کار کنند این خیلی خوب است اما در واقع شاید مجبور باشید مناطق جداگانه برای هرکدام از فرزندان تان در نظر بگیرید.

116_fa_rszd

شما هم مشق شب بنویسید

اگر برای تان امکان دارد همزمان با فرزندتان به کارهایی که باید انجام دهید، بپردازید.

این ممکن است باعث شود برخی کارها را به خانه بیاورید؛ کارهایی مانند پرداخت صورتحساب، چک کردن پست الکترونیک و … وقتی فرزندتان ببیند شما هم دارید همین کار را می کنید بیشتر تمرکز می کند.

هرچند ممکن است سخت باشد اما سعی کنید وقتی را برای استفاده از کامپیوتر و تلفن در طول این زمان قرار دهید.

در طول زمان انجام تکالیف و مطالعه تلاش کنید خانه مانند یک کتابخانه باشد تا به پرورش تمرکز فرزندتان کمک کند.

 

والدین هنرمند و آگاه، کودکان خلاق و سالم– قسمت پنجم

81KxPD9Z1EL._SL1500_

آیا اسباب بازی هایی که برای کودکان می خریم واقعا سالم هستند؟

 

ساده ترین کاری که حتما باید قبل از انتخاب اسباب بازی های رنگی انجام دهید این است که این محصولات را از نظر رنگ پس دادن امتحان کنید و در صورتی که رنگ با ساییدن اسباب بازی با انگشت برود معلوم است که این محصول برای کودکان مناسب نیست.

81mVnkHxlrL._SL1500_

بیش از همه، کودکان زیر سه سال هستند که اسباب بازی ها را در دهان شان می کنند که به همین خاطر احتمال دارد مواد رنگی به صورت مستقیم به بدن آنها وارد شود.

والدین هنگام خرید اسباب بازی باید به علامت هایی که نشان دهد در آن محصول هیچ‌گونه مواد شیمیایی به‌کار نرفته و به اصطلاح «PVC-Free» است توجه کنند. PVC ماده ای است که برای انسان و محیط زیست زیان آور شناخته شده است.

 اگر به دنبال سلامت کامل اسباب بازی ها و محصولات مخصوص کودکان زیر سه سال و نوزادان هستید باید محصولاتی را انتخاب کنید که عاری از PVC و دو ماده ی شیمیایی دیگر BPA و Phthalates باشند.

اما محصولات پاک را چه طور تشخیص دهیم؟ در تصاویر زیر تعدادی بسته ی  اسباب بازی و محصولات کودکان را  می بینید، در این تصاویر علامت ها و کلماتی را که نشان از کیفیت مورد نظر ما و سلامت محصول دارند، با دایره ی قرمز مشخص شده اند.

1 4 5 6
87

9
1110 13
12182397_1

 

و همچنین اگر روی محصولی این علامت را دیدید به این معنی است که از پی.وی.سی ساخته شده است، ممکن است علامت کمی متفاوت باشد اما وجود عدد سه یا V یا PVC پایین یا بین مثلث بازیافت نشانه ی وجود این ماده در آن محصول است.

recycling-symbol-3 (1)

بیایید موقع خرید اسباب بازی و محصولات مورد استفاده ی کودکان بیشتر دقت کنیم و  محصولی را انتخاب کنیم که فاقد پی.وی.سی و سایر پلاستیک ها مضر باشد، خصوصا برای نوزادان از محصولات ارگانیک، طبیعی و غیر شیمیایی استفاده کنیم.

 

 

تهیه و تنظیم: گروه پرواک

در راستای حرکت سازمان CHEJ-Center for Health, Environment & Justice

توصیه هایی برای استفاده مناسب از کوله پشتی

با فرا رسیدن پاییز و ایام بازگشایی مدارس والدین به تکاپوی تامین لوازم دانش‌آموزان می‌افتند. یکی از این لوازم کیف یا کوله‌پشتی است. انواع و اقسام کیف و کوله‌پشتی که در پشت ویترین‌ها خودنمایی می‌کنند والدین را برای خرید محصول مناسب دچار سردرگمی می‌کنند. در بسیاری از مواقع ملاک خرید زیبایی می‌شود در حالی که معیارهای بسیار مهمتری برای خرید این لوازم وجود دارد.

images

حمل مناسب
از آنجا که دانش‌آموزان در شرایط بلوغ اسکلتی هستند، متخصصان همواره بر انتخاب لوازم استاندارد و متناسب با جثه دانش‌آموزان تاکید داشته‌اند؛ چرا که لوازم نامناسب می‌تواند آسیب‌های جدی را به ستون فقرات و اندام فوقانی دانش‌آموزان وارد کند.

 

علاوه بر انتخاب کیف یا کوله‌پشتی مناسب، کودک باید بیاموزد که چگونه آن را حمل کند. در صورتی که حمل کیف با یک دست یا یک طرف بدن، عادت شود، می‌تواند زوایای کمی از کج شدن ستون فقرات، افتادگی شانه و عوارضی از این قبیل را به دنبال داشته باشد.

 

کوله‌پشتی باید دو بند داشته باشد و نحوه تنظیم آنها طوری باشد که در مهره‌های ناحیه پشت قرار گیرد نه در قسمت پایین روی کمر. از طرف دیگر کوله‌پشتی‌ها نباید از یک بند و به‌صورت یک طرفه استفاده شوند؛ چرا که برای حمل آن، فرد ناچار به یک طرف متمایل می‌شود.

 

محل قرارگیری کوله روی پشت نباید هرگز بیش از ۱۰‌سانتی‌متر پایین تر از خط کمر قرار گیرد. چنانچه کوله‌پشتی در ارتفاع بسیار پایینی قرار گیرد، منجر به اعمال فشار بیشتر به شانه‌ها و به دنبال آن متمایل شدن هرچه بیشتر بدن به جلو در هنگام راه رفتن می‌شود. دقت کنید که بندها طوری باشند که براحتی اجازه پوشیدن و در آوردن کوله‌پشتی را روی شانه‌ها بدهند و حرکت آن روی بازوها راحت باشد.

 

اگر دیدید کودک شما برای حمل کوله اش باید خود را به‌جلو خم کند، بدون توجه به وزن آن، این کوله را برایش سنگین بدانید. همچنین ایجاد درد، گزگز اندام‌ها خصوصاً دست‌ها و شانه‌ها یا هرگونه مشکلات دیگری نظیر خستگی مفرط و بی حسی اندام‌ها نیز به معنی ضرورت کاهش وزن کوله‌پشتی است.

 

زمانی که اشیایی را داخل کوله‌پشتی قرار می‌دهید، مراقب باشید اشیای نوک تیز و یا حجیم به سمت پشت کودک قرار نگیرد. قرارگیری سطوح ناهموار یا تیز در نتیجه کشیده شدن روی پشت موجب ناراحتی و ایجاد درد در پشت می‌شود.

 

۱۰ فرمان برای خرید کیف
۱) درمجموع استفاده از کوله‌پشتی مناسب‌تر از انواع کیف‌های دستی و بندی است.

 

۲) اندازه کوله‌پشتی را متناسب با سن و قد دانش‌آموز انتخاب کنید.

 

۳) جنس کیف مدرسه باید از انواع سبک باشد که در مجموع با محتویات آن وزن زیادی نداشته باشد. متخصصان معتقدند دانش آموزان دبستانی نباید بیش از ۱۰ درصد وزن بدنشان بار حمل کنند و در مورد شاگردان دبیرستانی این نسبت نباید بیش از ۱۵ درصد وزن بدن باشد. در غیر این‌صورت کودک ناگزیر است جهت حمل وزن کوله، پشت خود را بیش از شانه ( به‌دلیل کشیده شدن شانه‌ها به وسیله بند کوله ) به جلو خم کند و خطر تحمیل وزن زیاد روی ماهیچه‌ها و ستون مهره‌ها و حتی خستگی مفرط وجود دارد.

 

۴) کوله‌پشتی بهتر است دارای کمربندهای اضافی (کمربند سینه‌ای و کمربند لنگی) باشد تا هم حمایت اضافی ایجاد کند و هم وزن را از شانه و کمر به لگن انتقال دهد.

 

۵) کوله‌پشتی حتما لایه‌های اضافی محافظ در ناحیه شانه، پشت و سینه‌ها داشته باشد، همان‌طور که می‌دانید به ویژه شانه‌ها محل عبور رگ‌های خونی و رشته‌های عصبی مهم هستند که نباید در معرض فشار مستقیم قرار گیرند.

 

۶) کوله‌پشتی باید دارای جیب‌ها و فضاهایی متناسب با نوع استفاده باشد تا سبب تقسیم وزن اشیا و نگهداری آنها در جای امن و دسترسی آسان به وسایل شود.

 

۷) اگر وزن اشیای مورد استفاده کودک زیاد است و قادر به کم کردن وزن کوله‌پشتی و حذف اشیای داخل آن نیستند، حتماً در هنگام خرید، کوله‌های چرخ دار را انتخاب کنید.

 

۸) دقت داشته باشید در زمان خرید کوله‌های چرخ دار کوله‌پشتی ای را انتخاب کنید که برای حمل آن وضعیت ایستاده بدن کودک حفظ شود.

 

۹) کوله‌هایی با بند پهن برای حمل مناسب‌ترند.

 

۱۰) در کوله‌های چرخدار چرخ‌ها باید به اندازه‌ای بزرگ باشند که کوله نلغزد و واژگون نشود.با این اقدام کودک شما از زمین خوردن در امان می‌ماند.

 

بازگشایی مدارس, کوله‌پشتی مدرسه, ستون فقرات

 

کوله‌پشتی و کمردرد
کوله‌پشتی اگر بیش از حد سنگین باشد یا حمایت کافی نداشته باشد، می‌تواند باعث کمردرد شود.

 

این نکات را در مورد کوله‌پشتی در نظر داشته باشید:
کوله‌‌پشتی باید همیشه در وسط پشت قرار گیرد.

 

سعی نکنید که کوله‌پشتی را بیش از حد پر و سنگین کنید. سنگین‌ترین چیزها را نزدیک به پشت قرار دهید. هنگام بلندکردن کوله‌پشتی، زانوهای‌تان را خم کنید و با پاهای‌تان بلند شوید.

 

 

 

 

 

 

photo_2015-09-08_09-43-27

 

 

منبع:aftabir.com