چیست آن ؟

آن چیست که اگر کسی آن را داشته باشد به کسی نمی گوید. اگر کسی آنرا بگیرد آنرا نمی شناسد. و کسی که آنرا بشناسد آنرا نمی گیرد؟

IMG15132324

آن چیست که روز را کنار پنجره می گذراند، و هنگام غذا کنار میز است و شب ها ناپدید می شود؟

 

IMG18493810

وقتی که آنرا می بندم راه می رود و وقتی که آنرا باز می کنم از حرکت باز می ایستد. آن چیست؟

chistan

 

آن چیست که گرداگرد درخت و چوب است اما هیچگاه به داخل درخت و چوب نمی رود؟

17
این چیه که مورچه داره ، اما مار نداره ؟

 

IMG16455426

برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی!

thinking-smiley